Digitalizácia zberných nádob

Digitalizácia zberných nádob

Až do konca roka 2022 bude spoločnosť VEPOS – SKALICA s.r.o. „digitalizovať“ zberné nádoby (nádoby na zmesový odpad.

Na zberné nádoby na odpad sa umiestnia RFID čipy a následná pasportizácia sprehľadní štruktúru vlastníkov a pripraví nádoby pre zber ďalších informácií potrebných pre efektívnejšie nastavenie systému zvozu odpadu. Na našich zberných vozidlách už máme nainštalované čítacie zariadenia, ktoré umožňujú automatické zaznamenanie výsypu nádoby ako aj súradnice miesta výsypu.

‼️Zberné nádoby budú označené RFID čipom v deň odvozu odpadu jednotlivých nádob podľa harmonogramu. Je potrebné, aby zberné nádoby, ktoré obyvatelia využívajú, nechali prístupné pred domom, od 8:00 hod. až do 16:00 hod., v čase vývozu počas celých dvoch mesiacov.‼️

O etapách pasportizácie bude spoločnosť VEPOS – SKALICA s.r.o. priebežne obyvateľov informovať na našich web a fb stránkach. Z pohľadu obyvateľov mesta je digitalizácia bezplatná.

ZOZNAM ZAČIPOVANÝCH NÁDOB – SKALICA

Rozvoz vriec na triedený odpad

Rozvoz vriec na triedený odpad

V pracovných dňoch od 10.01.2022 do 21.01.2022 v čase od 07:00 hod. do 14:00 hod. bude Mesto Skalica v spolupráci so spoločnosťou VEPOS – SKALICA s.r.o. roznášať vrecia na triedený odpad na papier a plasty pre domácnosti v rodinných domoch spolu s kalendárom zvozov triedeného odpadu.

Na jeden rodinný dom bude pridelených 48 ks vriec (24 ks modrých vriec na papier a 24 ks žltých vriec na plasty) na celý rok 2022 podľa elektronickej evidencie obyvateľstva.

Ak ste neboli v daný termín rozvozu prítomný alebo Vám vrecia z nejakého dôvodu neboli doručené, môžete si ich od 24.1.2022 v čase od 8:00 do 14:00 vyzdvihnúť na firme VEPOS – SKALICA s.r.o., Rybničná 1.

Zber kuchynského odpadu v meste Skalica

Zber kuchynského odpadu v meste Skalica


Skalica začína so zberom biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností od januára 2021.

Skaličania budú môcť na sídliskách vhadzovať kuchynský odpad do 240 l hnedých zberných nádob určených na zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu umiestnených na stojiskách zberných nádob v kompostovateľných vreckách, ktoré budú v januári distribuované do domácností.

Na začiatok dostanú občania rolku s 30 vreckami z kompostovateľného materiálu.

V prípade, ak nebudú mať vrecko z kompostovateľného materiálu, je možné použiť papierové vrecko. Ak sa bude musieť použiť bežné igelitové vrecko, nesmie sa vyhodiť spolu s obsahom von do hnedej nádoby. Najprv sa bioodpad do hnedej nádoby vysype a následne sa  znečistené vrecko odhodí do zbernej nádoby na zmesový odpad.

Do zberných nádob na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad patria zvyšky zeleniny a ovocia  z prípravy a konzumácie jedál, vrecúška kávy, čaju, škrupiny z vajíčok, zvyšky vareného jedla, potraviny po záruke bez obalov.

Čo sa týka rodinných domov, z nich bude kuchynský odpad zbieraný spolu s odpadom zo záhrad, tzv. zeleným odpadom, ktorý sa súčasnosti ukladá do 240 l hnedých zberných nádob.

Frekvencia vývozu:         marec až november 1x týždenne
december až február 1x za 2 týždne.

Náš kuchynský odpad poputuje z hnedej bionádoby do miestnej kompostárne, kde musí byť podľa predpisov hygienizovaný. Potom prejde kompostovacím procesom a výsledkom bude kompost, ktorý je možné použiť ako hnojivo. Odpady tak nepôjdu zbytočne na skládku. Vrátime do prírody to, čo si z nej berieme, a tak šetríme životné prostredie.

Nakladanie s odpadom v spoločnosti VEPOS – SKALICA s.r.o v súvislosti s COVID19

Nakladanie s odpadom v spoločnosti VEPOS – SKALICA s.r.o v súvislosti s COVID19

V aktuálnej situácii šírenia ochorenia COVID-19 poprosíme občanov o zodpovedný prístup aj pri nakladaní s komunálnym odpadom a zachovania pár dôležitých odporúčaní, v rámci ktorých sa znižuje riziko šírenia koronavírusu nielen medzi obyvateľmi, ale aj pracovníkmi zberovej spoločnosti, od ktorých zdravotného stavu závisí pravidelný a bezproblémový každodenný zber komunálneho odpadu:

1. neukladajte odpad vedľa kontajnerov, aby pracovníci neboli vystavení ďalšej manipulácii s odpadom, minimalizujte množstvo objemného odpadu, nechajte ho dočasne doma

2. snažte sa tvoriť čo najmenej odpadu a nakupujte len naozaj nevyhnutné veci

3. odpad pred vyhodením poriadne stlačte a zmenšite tak jeho objem, najmä plastové fľaše, plechovky a kartónové krabice

4. jarné upratovanie-vyhadzovanie nepotrebných vecí odložte na neskôr

5. použité rukavice, rúška a hygienický papier nehádžte do nádob na triedený zber odpadov! Informácie o tom ako naložiť s týmto rizikovým odpadom a s odpadom pokiaľ ste v karanténe/izolácii nájdete v informačnom plagáte:

Aktualizované a podrobné informácie MŽP SR nájdete na nasledujúcom odkaze:
https://www.minzp.sk/spravy/usmernenie-k-nakladaniu-odpadom.html