Spoločnosť VEPOS – SKALICA s.r.o. ponúka komplexné služby v oblasti nakladania s odpadmi pre komerčných zákazníkov a samosprávy.

Naším cieľom je dlhodobá spolupráca so zákazníkmi a ich spokojnosť s našimi službami.

Spoločnosť VEPOS – SKALICA s.r.o. ponúka komplexné služby v oblasti nakladania s odpadmi pre komerčných zákazníkov a samosprávy.

Naším cieľom je dlhodobá spolupráca so zákazníkmi a ich spokojnosť s našimi službami.

ZBER A PREPRAVA ODPADOV

Na zber a prepravu odpadov využívame systém zberu odpadov prostredníctvom zberných nádob, PE vriec, veľkoobjemových kontajnerov, hákových naťahovacích kontajnerov.

TRIEDENIE ODPADOV A ZBERNÝ DVOR

Triedený zber odpadov je jednou z podstatných opôr moderného integrovaného odpadového hospodárstva, pretože iba týmto spôsobom sa môže dosiahnuť efektívne zníženie množstva odpadu zneškodňovaného na skládkach odpadov.

Naša spoločnosť prevádzkuje modernú triediareň komunálnych odpadov. Už v roku 1992 bola spustená v našej firme prevádzka na triedenie druhotných surovín v roku 2006 bola prevedená genrálna oprava celej linky.

Do triediarne sú dovezené druhotné suroviny zo separovaného zberu v meste Skalica a druhotné suroviny zo separovaného zberu z okolitých obcí, kde vykonáva naša spoločnosť separovaný zber. Dovezený papier, plasty, PET fľaše sú na triediarni podľa druhov roztriedené a zlisované do balíkov, ktorých hmotnosť je od 300 až do 650 kg. Zhotovené balíky sú expedované do spracovateľských podnikov.

V roku 2019 bola prevedená generálna oprava hlavného pásu a zakúpenie nového horizontálneho lisu PRESONA LP -50 VH1.

ZVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADOV

Spoločnosť VEPOS – SKALICA s.r.o. poskytuje služby vrátane poradenstva i v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi. Má uzatvorených cca 200 zmlúv s rôznymi menšími i väčšími firmami v Skalickom, Senickom, ale aj Myjavskom okrese. Predmetom týchto zmlúv je prevzatie, preprava, sprostredkovanie zhodnotenia, alebo zneškodnenia nebezpečných odpadov. Odbery sa uskutočňujú v štvrťročných zvozových okruhoch. Miesto odberu odpadu sa uskutočňuje priamo u objednávateľa. Prevzatiu odpadu predchádza povinnosť objednávateľa nahlásiť odber na „Návratke“ (vyplniť elektronický formulár).

Prepravu nebezpečných odpadov zabezpečuje spoločnosť VEPOS – SKALICA s.r.o. vlastnými vozidlami, ktoré sú vybavené v súlade ADR (Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí), tak isto vodiči spoločnosti sú vyškolení podľa požiadaviek ADR a pravidelne absolvujú obnovovacie školenia.

V roku 2023 sa zvozy nebezpečných odpadov uskutočnia v nasledovných termínoch:

termín zvozu NO termín zaslania návratky
1. 6. – 8.3.2023 28.2.2023
2. 12. – 14.6.2023 6.6.2023
3. 18. – 20.9.2023 11.9.2023
4. 27. – 29.11.2023 21.11.2023

 

SKLÁDKA ODPADOV

Spoločnosť VEPOS – SKALICA s.r.o. prevádzkuje skládku odpadov na nie nebezpečný odpad v Mokrom Háji.

Trieda skládky: skládka odpadov na odpad ktorý nie je nebezpečný

I. a II. kazeta – ukončená
Rok začatia : 1992
Voľná kapacita : 0 m3

III. kazeta
Rok začatia činnosti skládky: 2009
Projektová kapacita: 206 000 m3
Kapacita skládky – 1.časť: 69 650 m3
Kapacita skládky – 2.časť: 32 930 m3
Kapacita skládky – 3.časť: 103 420 m3

KOMPOSTÁREŇ

Spoločnosť VEPOS – SKALICA s.r.o. prevádzkuje kompostáreň v Skalici. Účelom vybudovania a prevádzkovania mestskej kompostárne v Skalici je zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov recykláciou a spätným získavaním organických látok.

Realizácia kompostárne nadväzuje na zavedenie separovaného zberu v meste Skalica, v rámci ktorého sú zbierané jednotlivé zložky komunálnych odpadov do samostatných zberných nádob, vrátane odpadov z údržby zelene.
Kompostované budú odpady z údržby verejnej zelene mesta Skalica, pokosenej trávy, odrezkov, kríkov, konárov, stromov a biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov od obyvateľstva IBV, KBV, prevádzok a služieb (školy, organizácie…).

www.kompostarenskalica.eu

Rok začatia : 2015