PREPRAVNÉ POVOLENIA

PREPRAVNÝ PORIADOK cestnej nákladnej dopravy vnútroštánej a medznárodnej
stiahnuť dokument

REGISTRÁCIA na činnosť : dopravca odpadu, ktorý vykonáva prepravu odpadu pre cudziu potrebu na základe oprávnenia podľa osobitného predpisu
pod registračným číslom : OU-SI-OSZP-2019/000039-003)
stiahnuť dokument

REGISTRÁCIA :
– zber odpadov bez prevádzkovania zariadenia na zber odpadov podľa § 98 ods. 1 zákona,
– činnosť obchodníka podľa § 98 ods. 2 zákona,
– činnosť sprostredkovateľa podľa § 98 ods. 2 zákona,
– činnosť dopravcu odpadu, ktorý vykonáva prepravu odpadu pre vlastnú potrebu, podľa § 98 ods. 4 zákona,
– činnosť dopravcu odpadu, ktorý vykonáva prepravu odpadu pre cudziu potrebu na základe oprávnenia na prepravu
tovaru podľa § 98 ods. 4 zákona.dopravca odpadu, ktorý vykonáva prepravu odpadu pre cudziu potrebu na základe oprávnenia podľa osobitného predpisu
pod registračným číslom : 7/2021/SI – 1,2,4
stiahnuť dokument

Doklad o registrácii na prepravu vedľajších živočíšnych produktov materiálu kategórie 3-písm. p)kuchynské odpady – použitý potravinársky olej 2013/1819-264 zo dňa 7.6.2013
stiahnuť dokument

ZBERNÝ DVOR ODPADOV – Rybničná 1, 909 01 Skalica

Prevádkový poriadok R12, R13
stiahnuť dokument

SÚHLAS podľa § 97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov vrátane zberného dvora odpadov, s názvom Zberný dvor odpadov VEPOS – SKALICA s.r.o, číslo : OU-SI-OSZP-2023/000732-005 zo dňa 30.08.2023
stiahnuť dokument

SÚHLAS na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov R12, R13 – OU-SI-OSZP/2013/21 zo dňa 1.10.2013
stiahnuť dokument

SPRÁVA o činnosti osôb vykonávajúcich triedený zber KO z obalov a KO z neobalových výrobkov. (2Q 2022)
stiahnuť dokument

SPRÁVA o činnosti osôb vykonávajúcich triedený zber KO z obalov a KO z neobalových výrobkov. (3Q 2022)
stiahnuť dokument

SPRÁVA o činnosti osôb vykonávajúcich triedený zber KO z obalov a KO z neobalových výrobkov. (4Q 2022)
stiahnuť dokument

SPRÁVA o činnosti osôb vykonávajúcich triedený zber KO z obalov a KO z neobalových výrobkov. (rok 2022)
stiahnuť dokument

SPRÁVA o činnosti osôb vykonávajúcich triedený zber KO z obalov a KO z neobalových výrobkov. (1Q 2023)
stiahnuť dokument

SPRÁVA o činnosti osôb vykonávajúcich triedený zber KO z obalov a KO z neobalových výrobkov. (2Q 2023)
stiahnuť dokument

SPRÁVA o činnosti osôb vykonávajúcich triedený zber KO z obalov a KO z neobalových výrobkov. (3Q 2023)
stiahnuť dokument

SPRÁVA o činnosti osôb vykonávajúcich triedený zber KO z obalov a KO z neobalových výrobkov. (4Q 2023)
stiahnuť dokument

SPRÁVA o činnosti osôb vykonávajúcich triedený zber KO z obalov a KO z neobalových výrobkov. (1Q 2024)
stiahnuť dokument

SPRÁVA o činnosti osôb vykonávajúcich triedený zber KO z obalov a KO z neobalových výrobkov. (2Q 2024)
stiahnuť dokument

ZARIADENIE NA ZBER ODPADOV – Rybničná 1, 909 01 Skalica

Prevádkový poriadok R12, R13
stiahnuť dokument

SÚHLAS podľa § 97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov vrátane zberného dvora odpadov, s názvom Zberný dvor odpadov VEPOS – SKALICA s.r.o, číslo : OU-SI-OSZP-2023/000732-005 zo dňa 30.08.2023
stiahnuť dokument

SÚHLAS podľa § 97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov vrátane zberného dvora odpadov, s názvom Zberný dvor odpadov VEPOS – SKALICA s.r.o, číslo : OU-SI-OSZP-2021/000479-005 zo dňa 06.05.2021
stiahnuť dokument

SÚHLAS podľa § 97 ods. 1 písm. n) zákona o odpadoch na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti, číslo : OU-SI-OSZP-2022/000799/-006 zo dňa 15.07.2022
stiahnuť dokument

SÚHLAS na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov R12, R13 – OU-SI-OSZP/2013/21 zo dňa 1.10.2013
stiahnuť dokument

ZMENA podľa §114 ods. 1 písm. a) bod 2 zákona o odpadoch rozhodnutia č. OU-SI-OSZP/2013/21 zo dňa 01.10.2013 – doplnenie nových druhov odpadov číslo: OU-SI-OSZP-2016/000507/4, V Skalici dňa 13.05.2016
stiahnuť dokument

ZMENA podľa §114 ods. 1 písm. a) bod 2 zákona o odpadoch rozhodnutia č. OU-SI-OSZP/2013/21 zo dňa 01.10.2013 – doplnenie nových druhov odpadov číslo: OU-SI-OSZP-2016/000507/4, V Skalici dňa 13.05.2016
stiahnuť dokument

PREDĹŽENIE PLATNOSTI SÚHLASU podľa § 97 ods. 17 zákona o odpadoch rozhodnutia č. OU-SI-OSZP/2013/21 zo dňa 01.10.2013, číslo: OU-SI-OSZP-2018/000537-004 zo dňa 21.06.2018
stiahnuť dokument

SÚHLAS podľa § 97 ods. 1 písm. e) bod 2 zákona o odpadoch na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov číslo: OU-SI-OSZP-2016/000506/4, V Skalici dňa 13.05.2016
stiahnuť dokument

ZMENA podľa §114 ods. ods. 1 písm. a) bod 2 zákona o odpadoch rozhodnutia č. OU-SI-OSZP-2016/000506/4 zo dňa 13.05.2016, číslo: OU-SI-OSZP-2018/000538-004 zo dňa 21.06.2018
stiahnuť dokument

SKLÁDKA ODPADOV – 908 65 Mokrý Háj

1. a 2. kazeta

Integrované povolenie – základné
stiahnuť dokument

Integrované povolenie – Z10
stiahnuť dokument

Integrované povolenie – Z11
stiahnuť dokument

Integrované povolenie – Z12
stiahnuť dokument

3. kazeta

Integrované povolenie – základné
stiahnuť dokument

Kolaudačné rozhodnutie
stiahnuť dokument

Integrované povolenie – Z1
stiahnuť dokument

Integrované povolenie – Z2
stiahnuť dokument

KOMPOSTÁREŇ – areál ROD Skalica, 909 01 Skalica

SÚHLAS podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov “Kompostáreň Skalica”, číslo : OU-SI-OSZP-2021/000391-005 zo dňa 04.05.2021
stiahnuť dokument

SÚHLAS podľa § 97 ods. 1 písm. e) bod 2 zákona o odpadoch na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov “Kompostáreň Skalica”, číslo : OU-SI-OSZP-2021/000392-004 zo dňa 04.05.2021
stiahnuť dokument

ZBERNÝ DVOR ODPADOV – lokalita Piesky, 908 45 Gbely

SÚHLAS NA PREVÁDZKOVANIE ZARIADENIA NA ZBER ODPADOV – OU-SI-OSZP-2023/000039-005 zo dňa 4.1.2023
stiahnuť dokument