Spoločnosť VEPOS – SKALICA s.r.o. vznikla v roku 1995 po transformácií Technický služieb. Medzi hlavné činnosti spoločnosti patria : vývoz a likvidácia odpadov, likvidácia nebezpečných odpadov, , výkup druhotných surovín, kontajnerová preprava, preprava tovaru, rozvoz štrkov a piesku, starostlivosť o verejnú zeleň, zimná údržba, predaj technických plynov.

Nosným strediskom spoločnosti je doprava. Spoločnosť má vybudovanú solídnu logistickú základňu, čím môže poskytovať služby dopravnej, obslužnej a manipulačnej techniky.

Za 25 rokov svojej činnosti prešla spoločnosť dynamickým rozvojom. Hlavným cieľom a poslaním spoločnosti v súčasnosti je riešiť problémy v oblasti verejnoprospešných prác, drobných služieb a nakladanie s odpadmi a zároveň prispievať ku skvalitňovaniu životného prostredia v Skalici a v regióne. Spoločnosť VEPOS – SKALICA s.r.o. sa zaraďuje medzi aktívnejšie organizácie verejnoprospešných prác regionálneho charakteru v rámci Slovenska. Má bohaté skúsenosti i v ďalšej oblasti svojej činnosti – nakladanie s odpadmi, separovaný zber komunálnych odpadov a zabezpečenie spracovania druhotných surovín.

Na úseku odpadového hospodárstva používa spoločnosť moderné metódy nakladania s odpadmi, vykonáva prepravu, triedenie a prípravu odpadov na zhodnotenie, recykláciu a zneškodnenie. Nakladanie s odpadmi realizuje komplexne, od vývozu komunálneho odpadu, organizovania separovaného zberu a nakladania s priemyselným i nebezpečným odpadom.

Medzi základné princípy spoločnosti patrí dôraz na ochranu životného prostredia, komplexnosť a rýchlosť poskytovaných služieb a korektný vzťah voči obchodným partnerom.