DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

PREPRAVNÉ POVOLENIA

SÚHLAS na prepravu nebezpečných odpadov z Bratislavského a Trenčianskeho kraja OU-BA-OSZP2/2013/7088-BAL

ZMENA – SÚHLAS na prepravu nebezpečných odpadov Trnavského kraja OU-TT-OSZP1-2014/01160/FO

ZMENA – SÚHLAS na prepravu nebezpečných odpadov Trnavského kraja OU-TT-OSZP1-2016/015816/FO

ZMENA – SÚHLAS na prepravu nebezpečných odpadov z Bratislavského, Trenčianskeho Trnavského kraja (s výnimkou územného obvodu Okresného úradu Skalica),
číslo: OU-TT-OSZP1-2018/020511/Fo, Trnava 04.09.2018

SÚHLAS podľa § 97 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch na nakladenie s nebezpečnými odpadmi – na prepravu nebezpečných odpadov v okrese Skalica, číslo: OU-SI-OSZP-2016/000440/4, V Skalici dňa 13.05.2016

ZMENA – SÚHLAS na prepravu nebezpečných odpadov v okrese Skalica, číslo: OU-SI-OSZP-2018/000613-005, V Skalici dňa 26.07.2018

Doklad o registrácii na prepravu vedľajších živočíšnych produktov materiálu kategórie 3-písm. p)kuchynské odpady – použitý potravinársky olej 2013/1819-264 zo dňa 7.6.2013

SKLÁDKA ODPADOV, 908 65 Mokrý Háj

Integrované povolenie – základné

Integrované povolenie – Z10

Integrované povolenie – Z11

ZBERNÝ DVOR ODPADOV, Rybničná 1, 909 01 Skalica

SÚHLAS podľa § 97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch na zber odpadov s názvom Zberný dvor odpadov VEPOS – SKALICA s.r.o., číslo: OU-SI-OSZP-2016/000387/4, V Skalici dňa 13.05.2016

ZMENA podľa §114 ods. 1 písm. a) bod 2 zákona o odpadoch rozhodnutia č. OU-SI-OSZP-2016/000387/4 zo dňa 13.05.2016 – doplnenie nových druhov odpadov číslo: OU-SI-OSZP-2016/000893-004, V Skalici dňa 5.12.2016

ZMENA podľa §114 ods. 1 písm. a) bod 2 zákona o odpadoch rozhodnutia č. OU-SI-OSZP-2016/000387/7 zo dňa 13.05.2016 doplnenie nových druhov odpadov číslo: OU-SI-OSZP-2018/000614-005, V Skalici dňa 26.07.2018

SÚHLAS na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti – OU-SI-OSZP-2017/001003-005, V Skalici zo dňa 8.12.2017

SÚHLAS na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov R12, R13 – OU-SI-OSZP/2013/21 zo dňa 1.10.2013

ZMENA podľa §114 ods. 1 písm. a) bod 2 zákona o odpadoch rozhodnutia č. OU-SI-OSZP/2013/21 zo dňa 01.10.2013 – doplnenie nových druhov odpadov číslo: OU-SI-OSZP-2016/000507/4, V Skalici dňa 13.05.2016

ZMENA podľa §114 ods. 1 písm. a) bod 2 zákona o odpadoch rozhodnutia č. OU-SI-OSZP/2013/21 zo dňa 01.10.2013 – doplnenie nových druhov odpadov číslo: OU-SI-OSZP-2016/000892-004, V Skalici dňa 5.12.2016

PREDĹŽENIE PLATNOSTI SÚHLASU podľa § 97 ods. 17 zákona o odpadoch rozhodnutia č. OU-SI-OSZP/2013/21 zo dňa 01.10.2013, číslo: OU-SI-OSZP-2018/000537-004 zo dňa 21.06.2018

SÚHLAS podľa § 97 ods. 1 písm. e) bod 2 zákona o odpadoch na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov číslo: OU-SI-OSZP-2016/000506/4, V Skalici dňa 13.05.2016

ZMENA podľa §114 ods. ods. 1 písm. a) bod 2 zákona o odpadoch rozhodnutia č. OU-SI-OSZP-2016/000506/4 zo dňa 13.05.2016, číslo: OU-SI-OSZP-2018/000538-004 zo dňa 21.06.2018

KOPOSTÁREŇ, areál ROD Skalica, 909 01 Skalica

SÚHLAS NA PREVÁDZKOVANIE ZARIADENIA NA ZHODNOCOVANIE ODPADOV – OU-SI-OSZP-2019/000672-005 zo dňa 7.10.2019

SÚHLAS NA VYDANIE PREVÁDZKOVÉHO PORIADKU ZARIADENIA NA ZHODNOCOVANIE ODPADOV – OU-SI-OSZP/2016/000664-002 zo dňa 16.8.2016

PREDĹŽENIE PLATNOSTI SÚHLASU podľa § 97 ods. 18 zákona o odpadoch, č. OU-SI-OSZP-2019/000679-004 zo dňa 07.10.2019

ZBERNÝ DVOR ODPADOV, lokalita Piesky, 908 45 Gbely

SÚHLAS NA PREVÁDZKOVANIE ZARIADENIA NA ZBER ODPADOV – OU-SI-OSZP-2017/000971-004 zo dňa 30.11.2017