DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

PREPRAVNÉ POVOLENIA

PREPRAVNÝ PORIADOK cestnej nákladnej dopravy vnútroštánej a medznárodnej

SÚHLAS na prepravu nebezpečných odpadov z Bratislavského a Trenčianskeho kraja OU-BA-OSZP2/2013/7088-BAL

ZMENA – SÚHLAS na prepravu nebezpečných odpadov Trnavského kraja OU-TT-OSZP1-2014/01160/FO

ZMENA – SÚHLAS na prepravu nebezpečných odpadov Trnavského kraja OU-TT-OSZP1-2016/015816/FO

ZMENA – SÚHLAS na prepravu nebezpečných odpadov z Bratislavského, Trenčianskeho Trnavského kraja (s výnimkou územného obvodu Okresného úradu Skalica),
číslo: OU-TT-OSZP1-2018/020511/Fo, Trnava 04.09.2018

SÚHLAS podľa § 97 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch na nakladenie s nebezpečnými odpadmi – na prepravu nebezpečných odpadov v okrese Skalica, číslo: OU-SI-OSZP-2021/000480-002 zo dňa 06.05.2021

OPRAVA chyby pri písaní k súhlasu č. OU-SI-OSZP-2021/000480-002 zo dňa 06.05.2021

Doklad o registrácii na prepravu vedľajších živočíšnych produktov materiálu kategórie 3-písm. p)kuchynské odpady – použitý potravinársky olej 2013/1819-264 zo dňa 7.6.2013

ZBERNÝ DVOR ODPADOV, Rybničná 1, 909 01 Skalica

SÚHLAS podľa § 97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov vrátane zberného dvora odpadov, s názvom Zberný dvor odpadov VEPOS – SKALICA s.r.o, číslo : OU-SI-OSZP-2021/000479-005 zo dňa 06.05.2021

ZARIADENIE NA ZBER ODPADOV, Rybničná 1, 909 01 Skalica

SÚHLAS podľa § 97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov vrátane zberného dvora odpadov, s názvom Zberný dvor odpadov VEPOS – SKALICA s.r.o, číslo : OU-SI-OSZP-2021/000479-005 zo dňa 06.05.2021

SÚHLAS podľa § 97 ods. 1 písm. n) zákona o odpadoch na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti, číslo : OU-SI-OSZP-2017/000698/-004 zo dňa 24.08.2017

ZMENA podľa § 114 ods. 1 písm. a) bod 2 zákona o odpadoch rozhodnutia OU-SI-OSZP-2017/000698-004 zo dňa 24.08.20217, číslo: OU-SI-OSZP-2017/001003-005 zo dňa 08.12.20217

SÚHLAS na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov R12, R13 – OU-SI-OSZP/2013/21 zo dňa 1.10.2013

ZMENA podľa §114 ods. 1 písm. a) bod 2 zákona o odpadoch rozhodnutia č. OU-SI-OSZP/2013/21 zo dňa 01.10.2013 – doplnenie nových druhov odpadov číslo: OU-SI-OSZP-2016/000507/4, V Skalici dňa 13.05.2016

ZMENA podľa §114 ods. 1 písm. a) bod 2 zákona o odpadoch rozhodnutia č. OU-SI-OSZP/2013/21 zo dňa 01.10.2013 – doplnenie nových druhov odpadov číslo: OU-SI-OSZP-2016/000892-004, V Skalici dňa 5.12.2016

PREDĹŽENIE PLATNOSTI SÚHLASU podľa § 97 ods. 17 zákona o odpadoch rozhodnutia č. OU-SI-OSZP/2013/21 zo dňa 01.10.2013, číslo: OU-SI-OSZP-2018/000537-004 zo dňa 21.06.2018

SÚHLAS podľa § 97 ods. 1 písm. e) bod 2 zákona o odpadoch na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov číslo: OU-SI-OSZP-2016/000506/4, V Skalici dňa 13.05.2016

ZMENA podľa §114 ods. ods. 1 písm. a) bod 2 zákona o odpadoch rozhodnutia č. OU-SI-OSZP-2016/000506/4 zo dňa 13.05.2016, číslo: OU-SI-OSZP-2018/000538-004 zo dňa 21.06.2018

SKLÁDKA ODPADOV, 908 65 Mokrý Háj

1. a 2. kazeta

Integrované povolenie – základné

Integrované povolenie – Z10

Integrované povolenie – Z11

Integrované povolenie – Z12

3. kazeta

Integrované povolenie – základné

Kolaudačné rozhodnutie

Integrované povolenie – Z1

KOMPOSTÁREŇ, areál ROD Skalica, 909 01 Skalica

SÚHLAS podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov “Kompostáreň Skalica”, číslo : OU-SI-OSZP-2021/000391-005 zo  dňa 04.05.2021

SÚHLAS podľa § 97 ods. 1 písm. e) bod 2 zákona o odpadoch na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov “Kompostáreň Skalica”, číslo : OU-SI-OSZP-2021/000392-004 zo dňa 04.05.2021

ZBERNÝ DVOR ODPADOV, lokalita Piesky, 908 45 Gbely

SÚHLAS NA PREVÁDZKOVANIE ZARIADENIA NA ZBER ODPADOV – OU-SI-OSZP-2017/000971-004 zo dňa 30.11.2017